13:21 28/07/2014

Xem xét tăng cho vay không tài sản bảo đảm

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đốc thúc các tổ chức tín dụng tìm cách đẩy mạnh cho vay

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá tín nhiệm của khách hàng nhằm 
tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, đơn giản hóa 
thủ tục vay vốn.<br>
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá tín nhiệm của khách hàng nhằm tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, đơn giản hóa thủ tục vay vốn.<br>
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5342/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện một số giải pháp.

Thứ nhất, chủ động tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu vay vốn để tư vấn, hỗ trợ về việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợ cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và quy định của pháp luật.

Thứ hai, xây dựng quy trình thu thập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng từ các tổ chức hoạt động chính thức (Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp…), kết hợp với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng vay.

Việc nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá tín nhiệm nói trên nhằm tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, đơn giản hóa thủ tục cho vay, cơ cấu lại các khoản vay vốn có lãi suất cao trước đây, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với phạm vi hoạt động, tình hình thực tế để áp dụng có hiệu quả vào việc phân loại nợ, đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng làm cơ sở để xem xét cho vay khách hàng.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại khẩn trương đẩy mạnh việc cơ cấu lại các công ty con là công ty cho thuê tài chính theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015; hỗ trợ các công ty cho thuê tài chính nâng cao năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất trong điều kiện khó khăn về vốn, hạn chế khả năng đọng vốn vào tài sản cố định, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng, lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.