08:21 13/07/2016

10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016

Thăng Điệp

Trong top 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016, có 8 trường của Mỹ và 2 trường của Anh