11:34 29/07/2016

48 vị đại biểu không đồng ý quyết toán ngân sách 2014

Nguyễn Lê

Quốc hội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

Kết quả bỏ phiếu thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014.
Kết quả bỏ phiếu thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014.
Dù vẫn chỉ là thiểu số nhưng con số 48 vị đại biểu không đồng ý và 21 vị không biểu quyết cao hơn hẳn so với tỷ lệ tương tự khi thông qua nhiều nghị quyết khác của Quốc hội.

Sáng 29/7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Trước đó, khi thảo luận về nội dung này chiều 28/7, một số vị đại biểu cho rằng việc tăng chi so với dự toán đã được Quốc hội quyết định trên 26 ngàn tỷ đồng là "tiền trảm hậu tấu", không thể chấp nhận.

Vì thế, điều 1 tại dự thảo nghị quyết đã điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014: bổ sung 26.169 tỷ do giải ngân vốn vay ngoài nước ODA tăng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014.  

Biểu quyết riêng điều này, có 47 vị đại biểu không tán thành và 14 vị không biểu quyết.

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.130.609 tỷ đồng, tổng chi là 1.339.489 tỷ đồng, bội chi ngân sách nhà nước là 249.362 tỷ đồng, bằng 6,33% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 196.693 tỷ đồng; vay ngoài nước 52.669 tỷ đồng.

Có đến 52 vị đại biểu không đồng ý và không biểu quyết nội dung này. Còn biểu quyết toàn bộ nghị quyết thì có 48 vị không tán thành, 21 vị không biểu quyết.

Với nghị quyết đã được thông qua, Quốc hội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.