10:18 11/08/2015

7 tháng: Việt Nam trả gần 1 tỷ USD nợ nước ngoài

Lê Trà

Việt Nam vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">Tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã ký kết 9 hiệp định vay với tổng trị giá 1,167 tỷ USD.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6666669845581px;">Tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã ký kết 9 hiệp định vay với tổng trị giá 1,167 tỷ USD.</span>
Bộ Tài chính cho biết, tháng 7, tổng số nợ nước ngoài đã trả là 172,68 triệu USD, lũy kế 7 tháng năm 2015, tổng số nợ nước ngoài đã trả là 933,34 triệu USD. 

Tháng 7/2015, Bộ Tài chính đã ký kết 9 hiệp định vay với tổng trị giá 1,167 tỷ USD. 

Đến hết tháng 7/2015 có 31 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số tiền ký kết là 3,129 tỷ USD. 

Trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 3.018 tỷ đồng, lũy kế đến 21/7/2015, tổng trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 39.127 tỷ đồng. Tháng 7/2015 không phát sinh khoản cấp bảo lãnh mới các dự án được Chính phủ bảo lãnh. 

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, chỉ cấp mới cho 1 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan với trị giá 510 triệu USD.

Trong báo cáo tình hình tài chính tháng 7/2015, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7 ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 7 ước thực hiện là 14,35 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 99,45 nghìn tỷ đồng,  tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014; Chi trả nợ và viện trợ tháng 7 ước thực hiện là 13,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 94,4 nghìn tỷ đồng,  tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 7 ước thực hiện là 65,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 446 nghìn tỷ đồng,  tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014.

Bội chi ngân sách Nhà nước 7 tháng ước 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.