10:00 24/10/2020

Bibica báo lãi 59 tỷ, hoàn thành 67% kế hoạch năm

Hà Anh

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 731,5 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 59 tỷ đồng. EPS đạt 3.626 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020.

Cụ thể: doanh thu quý 3 đạt gần 346 tỷ đồng, giảm hơn 10,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tương đương với cùng kỳ là 246 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm đáng kể từ 138,8 tỷ xuống còn 99 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, BBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 9,4 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 20 tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 731,5 tỷ đồng, giảm 18%. Trong kỳ công ty ghi nhận lợi nhuận khác tăng mạnh từ 7,4 tỷ đồng hồi năm ngoài lên hơn 85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 59 tỷ (cùng kỳ chỉ đạt 44 tỷ đồng). EPS đạt 3.626 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, so với kế hoạch 1.800 tỷ doanh thu và 88 tỷ lợi nhuận sau thuế thì công ty đã lần lượt thực hiện được gần 41% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý 3, tiền của BBC giảm mạnh từ 307 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 76 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ lên hơn 120 tỷ đồng; tổng tài sản giảm từ 1.570 tỷ đồng xuống còn hơn 1.511 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 58 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là gần 543 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối quý 3/2020, công ty đã chi thu nhập cho Ban giám đốc giảm gần 253 triệu đồng so với cùng kỳ còn hơn 418 triệu đồng, tuy nhiên thù lao cho Ban Quản trị lại tăng từ 225 triệu lên 543 triệu đồng trong quý 3 này.