05:03 09/10/2013

Bỏ kiểm soát, dư nợ cho vay bất động sản vẫn thấp

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước không còn kiểm soát nhưng dư nợ cho vay bất động sản vẫn ở mức thấp trong cơ cấu

Tính theo tỷ trọng Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 6/2013, dư nợ cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản ở mức 263.150 tỷ đồng.
Tính theo tỷ trọng Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 6/2013, dư nợ cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản ở mức 263.150 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin liên quan đến tình hình dư nợ cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản những năm gần đây, gắn với thay đổi trong chính sách điều hành.

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, trước đây Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát và giảm dần tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích, trong đó có lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, xuống mức 22% vào cuối tháng 6/2011 và xuống mức 16% vào cuối năm 2011.

Thực tế, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đã giảm từ 10,23% tại thời điểm cuối năm 2010 xuống còn 8,12% vào cuối năm 2011.

Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích ở mức 16%, nhưng có xem xét loại trừ một số nhu cầu vốn cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến cuối năm 2012, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở mức khoảng 8%.

Sang năm 2013, do những khó khăn của nền kinh tế, trong đó có sự suy giảm mạnh của thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước không còn kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích, nhưng đã yêu cầu tổ chức tín dụng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên.

Đến tháng 6/2013, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở mức 8,13%. Tính theo tổng dư nợ của toàn hệ thống tại cùng thời điểm, tỷ trọng này tương ứng với 263.150 tỷ đồng.

Với tỷ trọng trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng: “Mặc dù Ngân hàng Nhà nước không còn kiểm soát trực tiếp tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn được duy trì ở mức thấp”.