10:36 27/08/2013

Bội chi ngân sách 102 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng

Thủy Diệu

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 563 nghìn tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách đạt 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức bội chi cùng kỳ năm 2012.
8 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách đạt 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức bội chi cùng kỳ năm 2012.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 461 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm.

Trong số trên, thu nội địa 299,6 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 67,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 90,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 89,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 67,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 65,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54%; thu thuế thu nhập cá nhân 32,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 7,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7%; thu phí, lệ phí 6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2013 ước tính đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 98,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 95 nghìn tỷ đồng, bằng 55,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 400,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,4%; chi trả nợ và viện trợ 64,1 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1%.

Như vậy, 8 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách đạt 102 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức bội chi cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính đến 20/8/2013 tín dụng ước tính tăng 5,4% so với tháng 12/2012; tổng phương tiện thanh toán tăng 8,4%; số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tính tăng 9,5%.