22:10 11/09/2013

Các “ông lớn” phải báo cáo việc sử dụng vốn cổ phần hoá

Ngô Trang

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình các khoản chênh lệch bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa

Theo Bộ Tài chính, hiện một số đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc nộp lại số tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp.<br>
Theo Bộ Tài chính, hiện một số đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc nộp lại số tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp.<br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vấn đề cổ tức và lợi nhuận của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình lợi nhuận và cổ tức của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và một số tỉnh, thành phố chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình các khoản chênh lệch bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên, công ty con... đã tập trung thu về tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ và tình hình sử dụng các khoản thu này thời gian qua, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp hoàn thành việc bán cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có trách nhiệm xác định số tiền được để lại doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản dự chi cho người lao động và chi phí cổ phần hóa theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt và khoản phải nộp về Quỹ trung ương.

Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu là công ty cổ phần, nếu doanh nghiệp chậm nộp số tiền trên về quỹ sẽ phải chịu thêm lãi suất cho khoản quá hạn.

Tuy nhiên, tới nay một số đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc nộp lại số tiền này. Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành xử lý nghiêm các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa nộp tiền bán cổ phần và các khoản thu của nhà nước.