08:29 24/06/2022

Chuyển 25ha rừng tự nhiên để làm đường lên vùng trồng sâm Ngọc Linh

Mộc Minh -

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác...

Khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi trồng sâm Ngọc Linh.
Khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi trồng sâm Ngọc Linh.

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây (huyện Nam Trà My).

Theo báo cáo, dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây nằm trong Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030 được Văn phòng Chính phủ thống nhất tại Công văn số 7168 (ngày 11/9/2015). Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 69 (ngày 30/10/2015) và UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 853 (ngày 08/3/2016).

Qua kiểm tra đối chiếu ranh giới dự án với quy hoạch phân khu của Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh thì diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án này là 26,5ha. Trong đó, phân khu vùng đệm 1,08ha (có hiện trạng là đất trống); phân khu vùng phục hồi sinh thái 9,52ha (có hiện trạng là rừng tự nhiên); phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 15,9ha (có hiện trạng rừng tự nhiên là 15,65ha và đất trống là 0,25ha).

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc đề xuất dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng – Đăk Lây được triển khai và phê duyệt trước thời điểm quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.

Đồng thời, dự án trước đây đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 4398 (ngày 08/6/2018) trình nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Tuy nhiên, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng không có ý kiến phản hồi theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Chính phủ, và tổng chỉ tiêu chuyển mục đích 18,9ha đất rừng đặc dụng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Nam Trà My… Đối với diện tích đất rừng đặc dụng tăng thêm 5,21ha được cập nhật trong Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Nam Trà My đang trình thẩm định, phê duyệt.

Trước đây, dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh được cấp có thẩm quyền phê duyệt với quy mô công trình giao thông cấp IV, tổng chiều dài tuyến 10,4km, diện tích sử dụng đất 17,06ha. Trong đó, diện tích quy hoạch rừng đặc dụng bị ảnh hưởng là 14,68ha.

Hiện nay, dự án có thay đổi về quy mô với tổng diện tích 26,5ha (tăng 11,82ha), gồm: quy hoạch rừng đặc dụng 24,11ha và ngoài quy hoạch lâm nghiệp 2,39ha.

 

Đề án quốc gia về phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt vào tháng 9/2015. Tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng.

Theo đó, đề án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016-2020): đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sâm; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, bảo tồn giống và phát triển vùng nguyên liệu sâm.

Giai đoạn 2 (2020-2030): tổ chức di thực trồng sâm ra 7 xã của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với diện tích 30.000ha; phát triển ngành công nghiệp chế biến sâm và du lịch gắn với phát triển vùng sâm Ngọc Linh.