12:34 30/03/2021

Cưỡng chế, bán đấu giá nhà, đất của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì

AN NHIÊN

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, xác định cụ thể diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án nơi có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì

Phí bảo trì là mâu thuẫn thường trực giữa cư dân và chủ đầu tư.
Phí bảo trì là mâu thuẫn thường trực giữa cư dân và chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 99/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Tại Điều 36 Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu có nhiều điểm mới so với Nghị định cũ.

Cụ thể, người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở 2014. Chủ đầu tư mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng để gửi kinh phí này theo khoản tiền gửi có kỳ hạn.  

Chủ đầu tư không được yêu cầu tổ chức tín dụng trích phí bảo trì để sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư. 

Khi ban quản trị nhà chung cư có văn bản yêu cầu bàn giao kinh phí thì chủ đầu tư và ban quản trị thống nhất lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì do chủ đầu tư bàn giao. 

Điều 37 quy định chi tiết về thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. 

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về số tài khoản và số tiền trong tài khoản. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin này. 

UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư. 

Trong trường hợp chủ đầu tư không còn tiền hoặc còn nhưng không đủ bàn giao, thì UBND cấp tỉnh yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư và số tiền trong tài khoản, sau đó, cưỡng chế thu hồi kinh phí từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để bàn giao cho ban quản trị. 

Trong trường hợp chủ đầu tư có tài khoản kinh doanh nhưng không còn tiền hoặc không còn đủ tiền để khấu trừ theo quy định thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan công an và cơ quan liên quan kiểm tra, xác định cụ thể diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án nơi có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để thực hiện việc kê biên và tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì. 

Trường hợp chủ đầu tư không có diện tích nhà, đất, hoặc có nhưng không đủ giá trị để bán thu hồi kinh phí thì xác định tài sản khác của chủ đầu tư để bán đấu giá thu hồi đủ kinh phí chuyển giao cho ban quản trị nhà chung cư.  

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị, nếu phát hiện chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì UBND cấp tỉnh yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.