16:40 22/07/2022

Đà Nẵng xử lý tình trạng “găm đất” đất công nghiệp

Hà Lê -

Thành phố Đà Nẵng sẽ kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp…

Đà Nẵng sẽ kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp
Đà Nẵng sẽ kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp

Cụ thể  tại Công văn số 3834/UBND-KT, Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khu công nghiệp.

Qua đó rà soát, tham mưu kế hoạch phát triển nhà ở, công trình giáo dục, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp rà soát việc sử dụng đất bảo đảm phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp sang mục đích sử dụng khác, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp;

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư; có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ;

Theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp do tư nhân làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong khu công nghiệp của nhà đầu tư thứ cấp, rà soát đối với khu công nghiệp sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đất còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô khu công nghiệp.

Đối với việc tham mưu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư cùng quan tâm trở lên, cần nghiên cứu tổ chức đấu giá quyền sử dựng đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

Đồng thời phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, rà soát xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2030;

Có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.