16:21 26/10/2021

Giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả

Thanh Xuân

Các địa phương thực hiện việc sắp xếp theo hướng giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài, sáp nhập các trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng khi đa số ngành, nghề đào tạo trùng nhau...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2017 - 2021, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sắp xếp, giảm được 11% số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đạt mục tiêu Nghị quyết của Đảng đề ra. Theo đó, từng bước giảm sự trùng lắp về ngành, nghề đào tạo; giảm đầu mối quản lý để tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo.

 
Lưu ý giảm đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng không giảm năng lực đào tạo, không giảm các điều kiện đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp về đất đai, cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính; có giải pháp cụ thể để tăng quy mô, chất lượng đào tạo để đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, tuyển sinh.

Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở một số bộ, ngành, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa gắn với nhu cầu nhân lực ngành và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; không theo lộ trình, định hướng chung về phát triển giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc sáp nhập nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành một cơ sở, không theo lộ trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đảng; sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực đào tạo rất khác nhau; sáp nhập khi chưa có phương án tổ chức hoạt động có hiệu quả; giảm các điều kiện, nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp (diện tích đất, cơ sở vật chất, tài chính).

Vì vậy, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực cho phát triển đất nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của Nghị quyết 19-NQ/TW.

Trong đó, lưu ý phải chủ động sắp xếp, đảm bảo tổ chức được hệ thống gồm các trường cao đẳng chất lượng cao, các trường trọng điểm, chuyên sâu để đào tạo nhân lực các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Ngoài ra, các địa phương thực hiện việc sắp xếp theo hướng chỉ giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp vào trường cao đẳng khi đa số ngành, nghề đào tạo trùng nhau và có cùng địa bàn tuyển sinh. Không sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghề nghiệp đào tạo nhóm đối tượng đặc thù và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực hoạt động tự chủ cao.

Đồng thời, xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng, đảm bảo năng lực tổ chức đào tạo cho tất cả các đối tượng, vùng miền.