07:46 22/10/2021

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi tăng lên 125 triệu đồng từ ngày 12/12/2021

Gia Bình

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 125 triệu đồng...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 32/2021/QĐ-TTg, ngày 20/10/2021 về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 125 triệu đồng. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2021.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh lên 125 triệu đồng thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ người gửi tiền ngày càng hiệu quả hơn. Hạn mức này sẽ bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của khoảng 90,94% người gửi tiền, bước đầu đã đáp ứng thông lệ quốc tế là bảo vệ cho 90 đến 95% người gửi tiền.