16:00 04/09/2022

Hỗ trợ di dời, tái thiết cơ sở chăn nuôi tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở

Song Hoàng

Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề...

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp, cơ sở chăn nuôi khi di dời sẽ được hỗ trợ
Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp, cơ sở chăn nuôi khi di dời sẽ được hỗ trợ

Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Theo dự thảo, mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ nêu trên được hỗ trợ một lần đối với một trong các nội dung hỗ trợ sau: Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời.

Hỗ trợ không quá 50% kinh phí tái thiết cơ sở chăn nuôi theo quy mô chăn nuôi buộc phải di dời; mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở.

Hỗ trợ không quá 50% kinh phí di chuyển vật nuôi đến địa điểm phù hợp; mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa 03 tháng lương cơ bản/người.

Các nội dung hỗ trợ khác phù hợp với đặc thù về chăn nuôi của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Dự thảo nêu rõ, cơ sở chăn nuôi được hưởng chính sách khi đáp ứng ba điều kiện.

Một là, cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời theo quy định hiện hành.

Hai là, người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác cần có chứng chỉ hoàn thành khóa học do cơ sở đào tạo, tập huấn và có hợp đồng làm việc với chủ sở hữu lao động hoặc giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ba là, việc hỗ trợ kinh phí tái thiết cơ sở chăn nuôi, kinh phí di chuyển vật nuôi, kinh phí đào tạo, tập huấn... nêu trên được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở chăn nuôi, nộp hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.