22:17 01/09/2022

HU1 đối mặt với việc bị huỷ niêm yết

Hà Anh -

Nguyên nhân HOSE đưa ra là trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của công ty vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ...

Sơ đồ giá cổ phiếu HU1 trong 6 tháng qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HU1 trong 6 tháng qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý cổ phiếu HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HU1 có khả năng hủy niêm yết.

Cụ thể: ngày 13/4/2022, HOSE đã ban hành quyết định số 217/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HUI vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2020 - năm 2021), thuộc trường họp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 30/8/2022, HOSE đã nhận và công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của HU1. Theo đó, Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “ 1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau: ...h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiếm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”.

Do đó, HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu BCTC kiểm toán năm 2022 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2022, HU1 ghi nhận doanh thu đạt 303,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,3 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ là lỗ hơn 263 triệu đồng.

Được biết cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ của bên kiểm toán là công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu sử dụng để lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ là số liệu trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 chưa được kiểm toán. Giá trị Tổng tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu của HUD1.02 lần lượt là 99,16 tỷ đồng, 84,49 tỷ và 14,67 tỷ đồng.

Căn cứ trên kết quả soát xét của bên kiểm toán, ngoại trừ vấn đề được mô tả đoạn "cơ sở đưa kết luận ngoại trừ", bên kiểm toán không thấy có vấn đề gì khiến bên kiểm toán cho thấy BCTC hợp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/6/2022. Còn lại, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ của công ty cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất giữa niên độ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/8, giá cổ phiếu HU1 dừng ở mức tham chiếu đạt 10.200 đồng/cổ phiếu và tăng gần 11% trong 1 tháng qua.