07:01 04/05/2021

Không hợp nhất doanh thu từ HNG, HAG báo lỗ 248 tỷ đồng trước thuế

Hà Anh

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với lỗ trước thuế quý 1/2021 là 248 tỷ đồng...

Doanh thu trái cây giảm 577 tỷ từ 692 tỷ còn 115 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Nhóm các công ty con từ HNG.
Doanh thu trái cây giảm 577 tỷ từ 692 tỷ còn 115 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Nhóm các công ty con từ HNG.

Cụ thể: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 568 tỷ đồng so với cùng kỳ từ 834 tỷ xuống còn 266 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu trái cây giảm 577 tỷ từ 692 tỷ còn 115 tỷ đồng do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và Nhóm các công ty con từ HNG; doanh thu bán heo tăng 70 tỷ đồng - trong quý 1/2020 không phát sinh; Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá tăng 4 tỷ từ 31 tỷ lên 35 tỷ đồng; doanh thu bán mủ cao su giảm 68 tỷ đồng chủ yếu là do Tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu của Nhóm các công ty HNG; doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 4 tỷ từ 42 tỷ lên 46 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận giá vốn hàng bán giảm 338 tỷ đồng so với cùng kỳ từ 551 tỷ xuống còn 213 tỷ đồng do giá vốn trái cây giảm, giá vốn bán mủ cao sủ giảm; giá vốn bán heo tăng; giá vốn sản phẩm, hàng hoá tăng....

Mặt khác, chi phí quản lý trong kỳ tăng 265 tỷ đồng từ 102 tỷ lên 367 tỷ đồng chủ yếu là do trong kỳ Tập đoàn đã trích lập dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 192 tỷ đồng so với cùng kỳ từ 157 tỷ lên 349 tỷ đồng, chủ yếu là do: lãi thanh lý khoản đầu tư tăng 243 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 - chủ yếu là do Tập đoàn ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý khoản đầu tư vào HNG và lãi cho vay giảm 49 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính trong kỳ giảm 98 tỷ đồng từ 313 tỷ xuống 215 tỷ đồng - chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm 67 tỷ đồng do dư nợ vay giảm; lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 41 tỷ đồng và lỗ dự phòng đầu tư tăng 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lỗ khác trong kỳ tăng 41 tỷ đồng từ 11 tỷ lên 52 tỷ đồng chủ yếu là do Tập đoàn thực hiện đánh giá lại một số tài sản không hiệu quả.

Kết quả, HAG báo lỗ trước thuế là hơn 248 tỷ và lỗ sau thuế là 68,75 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 67,27 tỷ đồng. EPS -63 đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản HAG giảm mạnh từ 37.266 tỷ đồng hồi đầu năm, xuống còn 18.416,5 tỷ đồng - trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ mức 8.930 tỷ xuống còn 4.227 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn là 3.690,5 tỷ đồng và HAG đang trích lập 2.506 tỷ cho khoản phải thu này; các khoản phải thu dài hạn cũng tăng từ 2.295 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.657 tỷ đồng và HAG cũng đã trích lập dự phòng là 2.469 tỷ cho khoản này

Tuy nhiên, HAG hiện có 272,5 tỷ tiền mặt; hàng tồn kho giảm mạnh từ 2.358 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 250 tỷ đồng và lỗ luỹ kế chưa phân phối là tăng hơn 1.170 tỷ lên 7.474 tỷ đồng; 9.275 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Hiện, HAG đang nắm giữ 27,1% vốn tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Mới đây, HOSE thông báo về việc cổ phiếu HAG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, từ ngày 4/5/2021.