11:40 06/09/2019

Làm rõ trách nhiệm chậm quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa giao một số bộ hoàn thiện một số dự thảo luật và một nghị quyết

Việc ban hành nghị định hướng dẫn chậm đã tạo khoảng trống, dẫn đến việc thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không tổ chức thực hiện được.
Việc ban hành nghị định hướng dẫn chậm đã tạo khoảng trống, dẫn đến việc thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không tổ chức thực hiện được.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 36, Thủ tướng Chính phủ vừa giao một số bộ hoàn thiện một số dự thảo luật và một nghị quyết .

Theo đó, đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp hoàn thiện tờ trình của Chính phủ và các tài liệu kèm theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, làm rõ trách nhiệm trong việc chậm ban hành nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 và nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 ((quy định về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

Bộ chức năng cũng được yêu cầu phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết (có thể đưa vào nghị quyết kỳ họp) theo hướng lùi thời gian thi hành điều, khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tài nguyên nước của luật phù hợp với thời điểm nghị định có hiệu lực, gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm nay.

Liên quan đến nội dung này, thông tin từ phiên họp của Uỷ ban Kinh tế tháng 8 cho biết, Luật Khoáng sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 và Luật Tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Trong 2 luật có quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thiên nhiên.

Tuy nhiên việc ban hành nghị định hướng dẫn chậm đã tạo khoảng trống, dẫn đến việc thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước không tổ chức thực hiện được.

Tại hồ sơ gửi đến Uỷ ban Kinh tế, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với phần trữ lượng đã khai thác từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013) cho các tổ chức, cá nhân đã cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 203 có hiệu lực. Đồng thời xem xét quyết định không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017).

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của Uỷ ban Kinh tế tại phiên họp đó đề nghị không ban hành nghị quyết mà yêu cầu Chính phủ thực hiện đúng luật, không thể có chuyện Quốc hội ban hành luật, Chính phủ không làm sau đó lại yêu cầu sửa luật.

Bên cạnh nghị quyết trên, Thủ tướng giao giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội và các cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án bộ luật.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật; gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Về dự án Luật Thư viện, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo kuật và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật; gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm.