08:56 15/04/2021

Lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh

Hoàng Xuân

Cần thêm hơn hai năm nữa cho việc hoàn tất sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu tại sàn HNX và hơn 4 năm cho thị trường giao dịch cổ phiếu và chứng quyền tại sàn HOSE

Việc sắp xếp thị trường giao dịch cổ phiếu sẽ lâu hơn các thị trường khác, dự kiến đến tháng 6/2025
Việc sắp xếp thị trường giao dịch cổ phiếu sẽ lâu hơn các thị trường khác, dự kiến đến tháng 6/2025

Công cuộc tái cấu trúc thị trường chứng khoán đã bắt đầu đi vào phần lõi khi lộ trình sắp xếp lại các thị trường theo Luật chứng khoán đã lên được khung kịch bản. 

Dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác vừa được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước công bố, cũng quy định rõ 3 nguyên tắc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán.

Việc sắp xếp phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại các thị trường phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của 2 sở HNX và HOSE; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Đồng thời, việc sắp xếp phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

CUỐI 2023, TOÀN BỘ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX CHUYỂN VỀ HOSE 

Việc sắp xếp thị trường giao dịch cổ phiếu sẽ lâu hơn các thị trường khác, dự kiến đến tháng 6/2025. Theo dự thảo Thông tư, chậm nhất đến hết ngày 30/06 2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo cũng quy định, trước thời hạn này, HOSE vẫn tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết và đăng ký mới tại HOSE.

Trước ngày 01/07/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của: doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên; của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 01/07/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX. Từ ngày 01/01/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/2025: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) từ HNX.

Đồng thời tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp UPCoM.

Đối với sàn HNX, trước thời hạn 1/7/2023, cơ quan này thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu theo hướng: tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch (UPCoM) tại HNX cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE.

Trước ngày 01/07/2023, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.

Lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh - Ảnh 1Từ ngày 01/07/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Từ ngày 01/07/2023 và chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX sang HOSE.

Riêng các cổ phiếu UPCoM, tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của doanh nghiệp UPCoM cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp UPCoM sang HOSE.

Từ ngày 01/01/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/2025, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp UPCoM từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch mới của doanh nghiệp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

ĐẾN HẸN CHƯA KỊP CHUYỂN THÌ LÀM GÌ?

Trong trường hợp, doanh nghiệp đã được HNX chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE nhưng chưa đưa vào giao dịch trong thời hạn theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận niêm yết lại.

Thời hạn chuyển hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu chậm nhất là 1 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX trước ngày 01/07/2023 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của doanh nghiệp sang HOSE chậm nhất là ngày 05/07/2023 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ lên UPCoM cho HNX trước ngày hoàn thành việc chuyển cổ phiếu đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE theo quy định mà chưa được chấp thuận đăng ký giao dịch, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp sang HOSE để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

HNX có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp về việc chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng kýgiao dịch của doanh nghiệp sang HOSE.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CÁN ĐÍCH CUỐI 2022

Về thị trường trái phiếu, dự thảo xây dựng lộ trình sắp xếp lại như sau: chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thời hạn quy định này, HNX vẫn tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa 5 phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Dự thảo Thông dự cũng quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết giữa 2 sở và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 01/01/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX.

Trường hợp trước ngày 30/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HOSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX trên cơ sở phối hợp với HNX và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

Với thị trường phái sinh, dự thảo Thông tư quy định, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.