13:07 16/03/2022

Nhiều địa phương chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở

Thanh Xuân -

Qua tổng hợp của Bộ Xây dựng vẫn còn một số địa phương chưa phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, một số địa phương chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 820/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết: trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã xây dựng, phê duyệt Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị có nhà ở.

Tuy nhiên, qua tổng hợp vẫn còn một số địa phương chưa kịp thời phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030. Một số địa phương lại chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở. Trong khi đó, theo quy định thì Chương trình phát triển nhà ở là căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở. Ngoài ra cũng có một số địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở nhưng nội dung không đảm bảo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg đã phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của các địa phương. Mặt khác, quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trường hợp do thay đổi nội dung Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia hoặc thay đổi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì UBND cấp tỉnh phải xây dựng, điều chỉnh lại nội dung Chương trình phát triển nhà ở.

Vì vậy, để thực hiện các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung liên quan:

Về Chương trình phát triển nhà ở, những địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 thì căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nay là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng và trình HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021 - 2030) trong năm 2022.

Còn các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 hoặc có thời hạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2030 nhằm bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về Kế hoạch phát triển nhà ở, đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 nhưng chưa xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Xây dựng yêu cầu nhanh chóng phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) trong 6 tháng đầu năm 2022.

Riêng các địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) thì đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng yêu cầu của pháp luật nhà ở.

Còn địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở nhưng chưa có Chương trình phát triển nhà ở thì khẩn trương xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021 – 2030), sau đó điều chỉnh lại Kế hoạch phát triển nhà ở theo đúng quy định. Thời gian thực hiện đề nghị hoàn thành chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.