11:23 01/12/2022

Quy về một mối, sàn thương mại điện tử sẽ chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thuế từ tháng 12

Trâm Anh -

Thay vì phải cung cấp thủ công như trước, các sàn thương mại điện tử sẽ gửi thông tin lên “Cổng dữ liệu thông tin Thương mại điện tử” được khai trương trong tháng 12/2022. Đây là đầu mối dữ liệu toàn ngành để mọi cục thuế, chi cục thuế có thể thực hiện nghiệp vụ quản lý thuế...

Các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin chậm nhất cho cơ quan thuế vào ngày 31/01/2023.
Các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin chậm nhất cho cơ quan thuế vào ngày 31/01/2023.

Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc cung cấp thông tin trên “Cổng dữ liệu thông tin Thương mại điện tử” cho các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. 

KHAI TRƯƠNG CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU TRONG THÁNG 12

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, cho biết, trong bối cảnh sự phát triển của nền kinh tế 4.0, hoạt động thương mại điện tử đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội, được xem như là mô hình định hướng tương lai của hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Điều đó đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu cần phải chuyển đổi về phương thức quản lý cũng như tăng cường công tác hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thông qua thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách", ông Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã xây dựng cổng thông tin điện tử để tiếp nhận dữ liệu của các sàn giao dịch thương mại điện tử và sẽ chính thức khai trương cổng thông tin thương mại điện tử này trong tháng 12.

 

Cổng thông tin điện tử tiếp nhận dữ liệu của các sàn giao dịch thương mại điện tử chính thức khai trương trong tháng 12. Đây sẽ là kênh tiếp nhận tổ chức tập trung một đầu mối dữ liệu toàn ngành để các cục thuế, chi cục thuế và các bộ phận chức năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định.

Việc các sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế được quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, có quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý, bằng phương thức điện tử qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý 4/2022, chậm nhất vào ngày 31/01/2023. Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

"Với quy định này, các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử chỉ cần cung cấp thông tin qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế theo mẫu biểu quy định, Tổng cục Thuế sẽ chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc, để các cục thuế không yêu cầu sàn phải cung cấp thông tin theo cách thức thủ công và tránh tình trạng nhiều cơ quan thuế đều yêu cầu các sàn cung cấp thông tin như trước đây", lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

HẠN CHÓT NGÀY 31/1/2023, 100% SÀN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN

Tại hội nghị, đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân cũng phổ biến những quy định mới về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Cụ thể, thứ nhất, về đối tượng phải cung cấp thông tin.

Tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP là các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website, nhằm tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Thứ hai, về thời gian cung cấp thông tin.

Theo quy định về cung cấp thông tin tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý 4/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Trường hợp ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, lễ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn cung cấp thông tin là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, lễ đó.

Thứ ba, về nội dung cung cấp thông tin.

Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

 

"Riêng đối với sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn thương mại điện tử", đại diện Tổng cục Thuế nêu rõ.

Trường hợp sàn giao dịch thương mại điện tử không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin tiếp theo, sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân bổ sung để sàn giao dịch thương mại điện tử cập nhật thông tin chung theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP để cung cấp cho cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử không cung cấp thông tin theo quy định thì cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Thứ tư, về hình thức cung cấp thông tin.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại phụ lục quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử.

 

Để triển khai hiệu quả Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử và chậm nhất vào ngày 31/1/2023, 100% các sàn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, Tổng cục Thuế sẽ chú trọng 2 nhiệm vụ sau:

Một là, khai thác dữ liệu tập trung toàn ngành để thực hiện các nghiệp vụ theo quy trình, nhằm theo dõi, đôn đốc việc đăng ký, kê khai, đôn đốc thu nộp cũng như thực hiện các nghiệp vụ phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện quy định mới theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đảm bảo đến ngày 20/12, các sàn thương mại điện tử đều phải nắm được các quy định về cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định 91.