08:18 11/05/2021

Sau kiểm toán, Nhà Thủ Đức tăng lỗ thêm 333 tỷ đồng

Mộc Minh -

Lỗ sau thuế đã được kiểm toán của Nhà Thủ Đức tăng thêm 333 tỷ đồng, lên mức 363 tỷ đồng năm 2020…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE), khoản lỗ ròng của công ty được điều chỉnh tăng lên 363 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ ròng chưa kiểm toán là 30 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu của hoạt động kinh doanh sau kiểm toán với khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên 403 tỷ đồng (trước kiểm toán là 96 tỷ đồng), trong đó, khoản dự phòng phải thu nợ khó đòi là 307 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục doanh thu thuần không thay đổi nhiều với 1.961 tỷ đồng (trước kiểm toán là 1.966 tỷ đồng).

Chi phí tăng hơn 3,1 lần khiến cho kết quả kinh doanh chuyển từ lãi trước kiểm toán (54 tỷ đồng) sang lỗ sau kiểm toán là âm 271 tỷ đồng. Do đó, lỗ sau thuế của công ty mẹ sau kiểm toán tăng lên mức 366 tỷ đồng so với mức lỗ 30 tỷ đồng trước kiểm toán.

Phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc vi phạm hành chính về thuế của Nhà Thủ Đức.

Cụ thể, Nhà Thủ Đức đã ghi nhận khoản phải nộp theo các quyết định ngày 25/12/2002 của Cục Thuế Tp.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính bao gồm thu tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đã ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với tổng số tiền nêu trên.

Khoản "Phải trả khác" của Nhà Thủ Đức theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán, trong đó, ghi nhận "Phải nộp  theo các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM là 396 tỷ đồng". - Nguồn: TDH.
Khoản "Phải trả khác" của Nhà Thủ Đức theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán, trong đó, ghi nhận "Phải nộp  theo các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM là 396 tỷ đồng". - Nguồn: TDH.

Kiểm toán cho biết không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Nhà Thủ Đức.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2020, Nhà Thủ Đức cho rằng công ty đã nhận được quyết định số 5438 và 5439 của Cục Thuế Tp.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với các kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 với tổng số tiền là 396 tỷ đồng. Do đó, công ty đã ghi nhận đây là khoản phải trả ngắn hạn.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2020, công ty đã nộp đơn khởi kiện Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM tại Toà án Nhân dân Tp.HCM đề nghị xem xét hủy bỏ các quyết định nói trên của Cục Thuế Tp.HCM. Do đó, công ty ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn tương ứng với cùng số tiền nêu trên do Ban Tổng giám đốc tin tưởng rằng việc công ty đề nghị Toà án Nhân dân Tp.HCM xem xét huỷ bỏ các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Tại thời điểm 31/03/2021, Nhà Thủ Đức cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn trên 1.493 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng, tương đương tăng 47% so với đầu năm nay. Trong đó, khoản phải thu khác chiếm 970 tỷ đồng, bao gồm 396 tỷ đồng phải thu đối với các khoản phải nộp theo các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM.