18:30 29/11/2013

Sửa Hiến pháp đã “chắt lọc tinh hoa trí tuệ” của dân

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội nhìn lại quá trình sửa đổi, thông qua Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.<br>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.<br>
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) lần này lần này thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, chiều 29/11.

Theo đánh giá của Chủ tịch, sau hơn một tháng làm việc tích cực, tâm huyết, đoàn kết và đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp.

Nhấn mạnh đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, Chủ tịch đã điểm lại các công việc đã được Quốc hội quyết định, trong đó có xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

"Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Hiến pháp, vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng Hiến pháp, Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết mình với tinh thần khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cấp, các ngành và như vậy, cả hệ thống chính trị đã đồng thuận cùng toàn dân tham gia hoàn thiện bản Hiến pháp này", Chủ tịch nói.

Cũng theo Chủ tịch, Hiến pháp đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Đồng thời, Hiến pháp khẳng định các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định các nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước; bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước; giao cho Quốc hội, Chính phủ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các cấp chính quyền địa phương đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý đất nước.

“Có thể nói, đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, giao trách nhiệm cho Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị tổ chức thi hành hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp để cùng toàn dân bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên mọi lĩnh vực trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, Chủ tịch báo cáo với cử tri cả nước.

Về các vấn đề khác, Chủ tịch nhấn mạnh, trong điều kiện ngân sách khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả, bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết; chấp nhận tăng bội chi ngân sách, phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, có nhiều giải pháp quyết liệt để cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi và tạo đà tăng trưởng cho những năm sau, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.