22:02 03/08/2022

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Thủ tướng sẽ trình nhân sự Bộ Y tế vào tháng 10

Nhật Dương

Tại Kỳ họp Quốc hội thứ tư vào tháng 10 tới đây, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin về nhân sự Bộ Y tế tại họp báo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin về nhân sự Bộ Y tế tại họp báo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin nội dung trên tại họp báo Chính phủ chiều 3/8 liên quan đến nhân sự là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng là người đứng đầu của Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Theo quy trình, quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ thực hiện giao quyền. “Tới đây, tại Kỳ họp Quốc hội thứ tư, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế”, Thứ trưởng Trương Hải Long thông tin.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 568-QĐNS/TW điều động, phân công bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 839/QĐ-TTg giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. 

Cũng tại họp báo, trả lời nội dung liên quan đến chủ trương sắp xếp bộ máy bên trong của các bộ ngành, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là nhất quán sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành thực hiện việc rà soát, đánh giá hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đảm bảo đúng tiêu chí của Chính phủ.

Theo đó, các tổ chức, đặc biệt là các Tổng cục, nếu không đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 101/2020, Nghị định số 47 hay Nghị định số 120 thì đều đề xuất, báo cáo với Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho ý kiến về các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ này. Các bộ đang hoàn thiện lại theo các ý kiến của Ban Chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ trước khi ban hành.

Theo ông Long, đến nay mới có một đơn vị là Bộ Thông tin và Truyền thông có Nghị định ban hành chức năng nhiệm vụ. Các bộ khác đang hoàn thiện theo thủ tục, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Về vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy thì có giảm được biên chế không, ông Long khẳng định "chủ trương thì chắc chắn sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy sẽ tinh giản được biên chế". Sau khi sắp xếp tinh gọn các bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để triển khai Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2020 - 2026. Trong đó tiếp tục giảm 5% biên chế khối hành chính, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư của các đơn vị, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ ngành mình. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Để đảm bảo nguyên tắc sắp xếp đối với cán bộ dôi dư, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương tại Kết luận số 74 về sắp xếp cán bộ dôi dư hoặc sắp xếp số lượng cấp phó.

“Thứ nhất, đề nghị các bộ ngành phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18. Thứ hai, quan tâm giải quyết chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế”, ông Long thông tin thêm.