10:43 27/05/2021

Vi phạm về quản trị và thông tin sai lệch, MCG bị phạt nặng

Hà Anh

Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) với tổng số tiền là 200 triệu đồng...

Cổ phiếu MCG bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do Báo cáo Tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ...
Cổ phiếu MCG bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do Báo cáo Tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ...

Theo đó, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) có trụ sở chính tại ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội bị 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể: căn cứ Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của MCG là trong năm 2019, Công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500.000.000 đồng đối với CTCP Thủy điện Thác xăng - bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chấp thuận.

Cũng trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT (CTCP Thủy điện Thác Xăng, CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện, CTCP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty chấp thuận).

Đồng thời, công ty bị phạt thêm 100 triệu đồng nữa do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: Công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý 4/2019; đối với thông tin giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Được biết, ngày 09/11/2018, HOSE đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do Báo cáo Tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2017 là -168 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 02/04/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của MCG với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -1,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -326,21 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại ngày 31/12/2020, đồng thời nhấn mạnh đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ý kiến ngoại trừ đã tồn tại từ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 đến nay và công ty vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.