06:00 10/07/2021

Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

Phan Dương

Xây dựng trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở, cần thiết và cần sớm triển khai thực hiện để hình thành trung tâm tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng trường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá, việc nghiên cứu, lập Đề án xây dựng trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở, cần thiết và cần sớm triển khai thực hiện để hình thành trung tâm tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo nhiệm vụ được giao tại văn bản số 2726/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

 “ Nghiên cứu, làm rõ nội hàm trung tâm tài chính hiện đại, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn khách quan về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, kết nối, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, các loại hình thương mại, dịch vụ... hiện đại trong thời đại kinh tế số để xác định rõ thành phố Hồ Chí Minh hội đủ, đáp ứng các điều kiện để xây dựng và hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời rà soát khung khổ pháp lý, thể chế, chính sách liên quan đến hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, ban hành mới. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội, thông thoáng để thu hút nhà đầu tư theo đúng chủ trương đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định”, thông báo kết luận nêu rõ.

Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng cần nghiên cứu, xác định quy mô của trung tâm tài chính hiện đại phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 03 nội dung đột phát về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Trong đó xác định: Thể chế là nội dung quan trọng, cần đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ, công khai, công bằng, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, nhất là về các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, đất đai, thuế, bảo hiểm, xuất nhập cảnh, cơ chế xử lý tranh chấp, cơ chế trọng tài, tòa án và pháp luật áp dụng…; Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ về giao thông, đất đai, quy hoạch, phát triển công nghệ thông tin với lộ trình, quy mô phù hợp, tính đến cả tầm nhìn phát triển dài hạn; Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua phát triển đồng bộ các trường đại học, viện nghiên cứu... đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Do đó, cần nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng kết nối với các tập đoàn tài chính, các quỹ, các nhà đầu tư lớn trên thế giới để tham gia trong quá trình lập Đề án và đầu tư vào trung tâm tài chính theo quy định pháp luật trong tương lai; nghiên cứu các bài học thành công trong việc phát triển và vận hành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao để nắm bắt cơ hội xây dựng trung tâm tài chính khu vực, hướng tới là trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó tập trung tạo sự đồng thuận và ủng hộ xã hội; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề phát sinh.