13:56 08/04/2022

50 tên miền .vn sẽ được đấu giá trong năm 2022

Phan Anh -

Các cuộc đấu giá tên miền .vn năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11/2022...

Sẽ đấu giá trực tuyến 50 tên miền ".vn"
Sẽ đấu giá trực tuyến 50 tên miền ".vn"

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành Quyết định 643/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục tên miền .vn đấu giá năm 2022 và Quyết định số 644/QĐ-BTTTT về Ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022.

Theo đó, tổng số tên miền .vn sẽ đấu giá trong năm 2022 là 50 tên miền. Cụ thể: Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là số 1.vn ,2.vn, 8.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có một ký tự là chữ i.vn, s.vn, a.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự số là 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn.

Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ là aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có hai ký tự chữ và số là 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn. Tên miền cấp 2.vn dùng riêng có 2 ký tự số và chữ là e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu giá tên miền .vn và xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .vn năm 2022.

Theo Quyết định số 644/QĐ-BTTT, việc đấu giá tên miền .vn được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến tuân thủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Danh mục 50 tên miền ".vn" đấu giá năm 2022
Danh mục 50 tên miền ".vn" đấu giá năm 2022

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền .vn năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11/2022. Người trúng đấu giá được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá. Việc công bố người trúng đấu giá trên hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được thực hiện ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được thông báo công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham giá đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến. Thông báo này sẽ gồm thông tin về tên miền .vn đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá…

Kết quả đấu giá tên miền .vn năm 2022 được phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày biên bản đấu giá được ký.

 
Tính đến cuối tháng 1/2022, tổng số tên miền quốc gia “.vn” đạt gần 548.850, tăng hơn 4% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển internet Việt Nam. Còn theo báo cáo tài nguyên internet Việt Nam 2021, tính đến 30/11/2021, Việt Nam có 544.362 tên miền .vn, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,2%.