06:00 03/08/2021

Bảo Lộc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình

Ban Mai -

Các hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn không đủ điều kiện giải quyết, trong khi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở trên địa bàn TP. Bảo Lộc được phê duyệt đã hết…

TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hướng đến trở thành đô thị sinh thái hiện đại.
TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hướng đến trở thành đô thị sinh thái hiện đại.

UBND TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 1604 về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Bảo Lộc.

Như vậy, đến ngày 30/6/2021, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 904 (ngày 26/4/2019) của UBND tỉnh Lâm Đồng đã hết. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Thành phố Bảo Lộc đang triển khai thực hiện nhưng chưa được phê duyệt.

Theo quy định Luật đất đai năm 2013, các hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn TP. Bảo Lộc không đủ điều kiện giải quyết.

Do đó, UBND TP. Bảo Lộc đã có văn bản số 1550 (ngày 19/7/2021) báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét có ý kến chỉ đạo nội dung trên.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP. Bảo Lộc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Bảo Lộc sẽ có thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất biết để thực hiện theo đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND TP. Bảo Lộc đã chuyển mục đích sử dụng đất cho 984 hồ sơ, tổng diện tích: 322.928m2. Đã cấp 271 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích là 593.286,9m2. Trong đó, cấp 78 giấy chứng nhận đất ở đô thị với diện tích 12.357,7m2; 189 giấy chứng nhận đất nông nghiệp với diện tích 525.933,2m2…