13:52 26/06/2022

Cổ phiếu OGC bị chuyển sang diện cảnh báo, từ ngày 28/6 tới

Hà Anh

HOSE đưa cổ phiếu OGC được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/06/2022...

Sơ đồ giá cổ phiếu OGC 6 tháng qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu OGC 6 tháng qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu OGC được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/06/2022 theo Quyết định số /QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2022 của HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là -2.726,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết dịnh số 361/QĐ-SGDHCM ngày 02/06/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc đã nhận được Công văn số 42/2022/CV-OGC ngày 14/6/2022 của OGC về việc giải trình các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty OGC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Sau khi xem xét các ý kiến giải trình của Công ty OGC, đối chiếu với Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và các tài liệu do Công ty OGC cung cấp.

Bên kiểm toán cho biết, các ý kiến giải trình được trình bày tại Công văn số 42/2022/CV-OGC ngày 14/6/2022 của OGC là phù hợp với các tài liệu, thông tin tài chính mà Công ty OGC đã cung cấp cho bên kiểm toán trong quá trình thực hiện công việc cũng như phạm vi kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của OGC.

Trước đó, cổ đông OGC đã thông qua phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của OGC tại tờ trình số 27/2022/TTr-HĐQT ngày 7/6/2022; thông qua việc giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện tất cả các nội dung đã được phê duyệt.

Cụ thể: cổ đông OGC thông qua việc điều chỉnh đưa ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 100% với tổng số tiền là 2.553.182.060.477 đồng, bao gồm: các khoản “Phải thu về cho vay ngắn hạn” với số tiền 1.154.283.169.169 đồng, các khoản “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” với sổ tiền 81.733.555.661 đồng, các khoản “Phải thu ngắn hạn khác” với số tiền 868.707.686.006 đồng, các khoản “Trả trước cho người bán ngắn hạn” với số tiền 168.146.568.334 đồng, các khoản “tài sản thiếu chờ xử lý” với số tiền 3.508.248.253 đồng, và các khoản “Trả trước cho người bán dài hạn” với số tiền khoảng 276.802.833.054 đồng.

Việc điều chỉnh theo dõi ngoại bảng sẽ ghi nhận giảm các khoản phải thu trên đây và ghi nhận giảm các khoản “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” và “dự phòng phải thu dài hạn khó đòi” tương ứng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

Các khoản phải thu đã lập dự phòng 100% nên các chỉ tiêu về tổng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty sẽ không bị ảnh hưởng.

Các khoản công nợ được theo dõi ở tài khoản ngoại bảng trên báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến việc thực hiện thu hồi công nợ và quyền lợi của Công ty đối với các khoản công nợ này.

Trên thị trường, đóng cửa pheien giao dịch ngày 24/6, giá cổ phiếu OGC tăng 6,96% lên 10.450 đồng/cổ phiếu và giảm 36,47% trong 3 tháng qua.