19:58 02/06/2022

Ngày 9/6 tới, cổ phiếu OGC bị đưa sang diện hạn chế giao dịch

Hà Anh -

Cổ phiếu này được chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 9/6/2022 do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định...

Sơ đồ giá cổ phiếu OGC trong 6 tháng qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu OGC trong 6 tháng qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Theo đó, cổ phiếu này được chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 9/6/2022 do công ty này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định theo điểm a Khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu OGC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh tập trugn và phương thức giao dịch thoả thuận, từ ngày 9/6/2022.

Trước đó, OGC đã nhận được công văn số 833/SGDHCM-NY ngày 13/5/2022 yêu cầu đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát (Công Văn 833/2022); Quyết Định số 337/QĐ-SGDHCM ngày 24/5/2022 đưa cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 31/5/2022 (Quyết Định 337/2022); Thông Báo số 1033/TB-SGDHCM ngày 24/5/2022 đưa cổ phiếu OGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do chậm công bố thông tin Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2021 và giữ nguyên diện kiểm soát do Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ (Thông Báo 1033/2022) và Công Văn số 895/SGDHCM-NY ngày 24/5/2022 yêu cầu đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát (Công Văn 895/2022).

OGC cho biết công ty luôn nỗ lực tối đa để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng các quy định, đặc biệt là việc công bố thông tin các báo cáo tài chính để đảm bảo các cổ đông của được tiếp cận thông tin này đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó, công ty đưa ra một số nguyên nhân chính cho việc Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2021 chưa được công bổ thông tin. Cụ thể: Công ty có giá trị các tài sản thực tế là rất lớn, lượng tiền mặt dự trữ nhiều, các khoản phải trả không lớn và các khoản vay nợ mới hầu như không phát sinh, các khoản phải thu đã được đánh giá và trích lập dự phòng một cách thận trọng là nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ lũy kế trong các năm trước. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số khoản công nợ chưa đủ cơ cở đánh giá trích lập dự phòng như ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2020.

Chính vì vậy, Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2022 của công ty được tổ chức vào ngày 29/4/2022, 100% các cổ đông dự họp đã phê duyệt việc không thông qua Báo Cáo Tài Chính tự lập năm 2021 và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo Cáo Tài Chính năm 2021 nhằm đưa ra các số liệu và ý kiến kiểm toán phản ánh đúng đắn nhất tình hình tài chính của công ty

OGC cho biết, hiện nay, công ty đang thực hiện các công việc có liên quan theo phê duyệt của Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2022 trên đây bao gồm việc rà soát, kiểm toán lại các số liệu, thực hiện trích lập dự phòng bổ sung các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục bán các khoản nợ xấu để các cổ đông phê duyệt tại kỳ họp Đại Hội Đồng cổ Đông bất thường năm 2022 với thời gian hoàn thành trong quý 3/2022.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vấn đề bất khả kháng liên quan dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động của công ty, các đối tác và đơn vị kiểm toán như đã nêu tại văn bản số 18/2022/CV-OGC ngày 29/3/2022 và văn bản số 25/2022/CV-OGC ngày 14/4/2022.

Đáng chú ý là OGC cho biết sẽ cập nhật thông tin về vấn đề này theo quy định tại Quy Chế Niêm Yết và Giao Dịch Chứng Khoán Niêm Yết ban hành kèm theo Quyết Định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2022 của Sở Dịch Chứng Khoán Việt Nam là “Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo/kỉểm soát và công bo thông tin ” như đã nêu tại Công Văn 833/2022 và Công Văn 895/2022.