15:02 06/09/2021

Cổ phiếu PTL tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát do vẫn còn lỗ luỹ kế

Hà Anh -

HOSE cho biết tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTL sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Sơ đồ giá cổ phiếu PTL từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu PTL từ đầu năm đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo ngày 13/04/2017, HOSE đã ra quyết định số 119/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu PTL của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí vào diện bị kiểm soát.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -143,62 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 là 1,03 tỷ đồng và có ý kiến ngoại trừ dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đảm bảo khả năng có lãi, căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/08/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã công bố báo cáo tài soát xét 6 tháng đầu năm 2021, theo đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 17,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là – 276,8 tỷ đồng, vẫn còn ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về nhiều nội dung như các khoản nợ phải thu, phải trả, việc ghi nhận khoản thu nhập từ tiền đặt cọc, việc ghi nhận chi phí chưa phù hợp, chưa trích lâp dự phòng giảm giá hàng tồn kho…

Như vậy, căn cứ tiết 2 Khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018, theo đó: “4. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể như sau: 4.2 Đối với chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát theo quy định tại tiết b điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi công ty có lãi và không còn lỗ lũy kế, hoặc chuyển sang diện cảnh báo khi công ty có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp;” và căn cứ BCTC soát xét 6 tháng 2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, cổ phiếu PTL vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị kiểm soát (có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và các ý kiến ngoại trừ dẫn đến khả năng lãi không chắc chắn)

HOSE cho biết tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTL việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTL sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.