21:07 28/03/2023

Có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu TIS bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh -

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bị cảnh báo, TIS phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục...

Biểu đồ giá cổ phiếu TIS trên UPCoM thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu TIS trên UPCoM thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu TIS của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/3 tới do Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bị cảnh báo, TIS phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, TIS báo lỗ sau thuế năm 2022 là hơn 8,9 tỷ - cùng kỳ lãi 122,4 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 10 tỷ xuống còn hơn 271 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại như như sau: như công ty trình bầy tại thuyết minh số 36, "Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên" được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xứ lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án. Do vậy, bên kiểm toán không thể xác định được ảnh hưỏng của các vấn đề này đến:

- Giá trị các khoản mục “Trả trước cho người bán”; “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”; ‘Phải trả cho nhà cung cấp” có liên quan đến dự án được công ty trình bày tại các thuyết minh số 6, 10, 14 cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên Báo cho tài chính.

- Giá trị chi phi lãi vay được vốn hóa vào Dự án (trình bày tại thuyết minh số 10) kể từ thời điểm dự án này chậm tiến độ.

- Và, tổn thất có thể có liên quan đến dự án cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính.

Thêm vào đó, nhu công ty trình bày tại thuyết minh số 37.2, Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ tại khu vực huyện Đại Từ và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền 65.262.703.000 đồng. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện điều chỉnh BCTC theo số tiền dược phê duyệt do chưa xác định được số tiền phải điều chỉnh tương ứng cho từng khu vực.

Do vậy, bên kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến chỉ tiêu "Dự phòng phải trả dài hạn" và các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Tuy nhiên, bên kiểm toán toán cũng nhấn mạnh như: tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả vượt 4,21 lần vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 3.415,91 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán. Bên cạnh dó, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm mạnh, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh bị âm.

Qua đó, bên kiểm toán thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn dến nghi ngờ đáng kế về khả năng hoạt động liên tục của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên lục.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm chính kết thúc ngày 31/12/2022 của chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày như đã trình bầy tại các nội dung trên. Báo cáo kiếm toán này không đưa ý kiến về giá trị các khoản chi phí dầu tư xây dụng cơ bản dở dang đang trình bày lại tại mã số 242 trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Giá trị các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang này được kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Mặt khác, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Thái Trung (công ty con) được thành lập từ năm 2011, đang trong giai đoạn đầu tư với hoạt động kinh doanh chính là thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, công ty này tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Do đó, số liệu của Công ty cổ phần Khai thác, và Chế biến Khoảng sản Thái Trung đang dừng để hợp nhất là số liệu của Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ không được hợp nhất do không có số liệu tương ứng...

Bên kiểm toán cũng lưu ý các vấn đề nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ đã nêu ở trên.