08:00 12/04/2022

Công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư cho 405 ứng viên trong năm 2021

Thanh Xuân -

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư cho 405 ứng viên, trong đó có 42 Giáo sư và 363 Phó Giáo sư năm 2021...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể tại quyết định, 100% ứng viên được Hội đồng Giáo sư nhà nước biểu quyết đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đạt chuẩn chức danh. Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ nhận bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 cho ứng viên đạt chuẩn.

Theo quy định, sau khi Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư, sẽ phải đến quy trình bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; phân loại theo ngành, chuyên ngành khoa học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ của ứng viên. Mỗi hồ sơ phải được trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm. Kết quả xét phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ra quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đối với ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm. Ứng viên chỉ được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư sau khi có quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học. 

Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là 5 năm. Kết thúc nhiệm kỳ, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định về cơ cấu vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư để quyết định việc bổ nhiệm lại. Việc đánh giá hàng năm đối với Giáo sư, Phó Giáo sư thực hiện như quy định hiện hành đối với giảng viên.

Giảng viên là viên chức của cơ sở giáo dục đại học công lập sau khi được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư được xem xét, bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật. Cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập quy định cụ thể việc bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ và các điều kiện làm việc đối với Giáo sư, Phó Giáo sư.