14:00 08/07/2016

Cuộc cách mạng về mobile banking diễn ra như thế nào?

Thu Ngân

Có thể ví chuyển tiền truyền thống qua ngân hàng như đi xe ngựa, lên Internet banking thì chuyển qua chạy xe máy, với mobile banking là ôtô. Còn với Bankplus thì mọi chuyện đã khác

<br>
<br>