12:58 19/02/2023

Đề xuất giải quyết chế độ ốm đau cho lao động ở doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Nhật Dương -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động ở các doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, trên cơ sở thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội đã được xác nhận để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đề xuất các phương án giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội.

Trong đó, về chế độ tử tuất, đối với người lao động có thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc tổng thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội) được giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân theo quy định.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm thực đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần.

Giải quyết trợ cấp tuất một lần đối với các trường hợp gồm: Người lao động chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; người lao động có đủ 15 năm thực đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên; người lao động có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bù thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần bổ sung tương tự như đối với hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Về chế độ ốm đau, thai sản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản trên cơ sở thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội đã được xác nhận.

Riêng đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi mà đơn vị chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội, đề nghị đối với người có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ ốm đau, thai sản mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì cho phép giải quyết trợ cấp thai sản khi sinh con, nhận nuôi con nuôi theo quy định.

Trường hợp sau đó, khoản tiền chưa đóng bảo hiểm xã hội trước đó được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác mà làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo chính sách tại thời điểm hưởng.

Về thủ tục thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Việc đề xuất giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, thân nhân người lao động mà do khách quan còn thời gian chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội xuất phát từ thực tiễn và theo nguyện vọng của người lao động, thân nhân người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chỉ riêng trong năm 2022, toàn ngành đã chi trả hơn 10,9 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Từ năm 1995 đến hết năm 2022, đã giải quyết cho khoảng hơn 136 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.