15:07 23/09/2019

Đề xuất mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Vũ Phong

Việc bổ sung quy định trên nhằm khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 35
Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 35

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, dự thảo quy định mức phí rút tiền mặt được quy định trong trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước bằng hoặc nhỏ hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt.

Ngoài ra, trong trường hợp số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước lớn hơn số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số chênh lệch giữa số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán và số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng.

Theo bản thuyết minh, việc bổ sung quy định trên nhằm khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng nhà nước là đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông.

Đồng thời, nội dung sửa đổi vẫn đảm bảo mục đích của Thông tư 35 ban đầu là nhằm tác động đến các tổ chức tín dụng để tăng cường sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; gián tiếp tác động đến khách hàng để hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự đồng bộ, dự thảo cũng bổ sung phương thức thu phí rút tiền mặt. Cụ thể, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thu phí rút tiền mặt đối với khách hàng theo cách thu định kỳ theo tháng

Định kỳ hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chứng từ thu phí (Bảng kê tính phí) hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt.

Hai nội dung khác được sửa đổi gồm sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại Điều 4; Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 4 và Phụ lục Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/ 2014.