22:31 09/09/2021

HAGL giải trình BCTC bán niên 2021 đã soát xét ghi nhận lỗ tăng thêm hơn 1.013 tỷ đồng

Hà Anh -

HAG vừa công bố giải trình bổ sung các vấn đề trong BCTC bán niên 2021 đã soát xét...

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG từ đầu năm.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố giải trình bổ sung các vấn đề trong BCTC bán niên 2021 đã soát xét.

HAGL giải trình BCTC bán niên 2021 đã soát xét ghi nhận lỗ tăng thêm hơn 1.013 tỷ đồng - Ảnh 1

Cụ thể: HAGL điều chỉnh số liệu tương ứng trong BCTC hợp nhất đã soát xét, trong năm 2020, do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng của HAG cũng như đối tác, ban Giám đốc đã thực hiện rà soát lại khả năng thu hồi khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm trước đây.

Theo đó, căn cứ vào các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác và các khó khăn nói chung trong ngành nông nghiệp đã phát sinh từ những năm trước, ban Giám đốc đã xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn động và thu thập thêm các thông tin quá khứ về khả năng thanh toán của các đối tác mà trước đây chưa thể thu thập được do các giới hạn về thời gian và nguồn nhân lực.

Ban Giám đốc nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước chưa phản ánh đầy đủ rủi ro tổn thất của các khoản phải thu này.

Trên cơ sở này, vào thời điểm lập BCTC giữa niên độ được soát xét năm 2020, số liệu vẫn chưa được điều chỉnh vì vậy trong BCTC giữa niên độ đã được soát xét bán niên năm nay 2021, ban Giám đốc đã thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong liên quan đến dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá trình dựa trên các cơ sở như sau:

Đồng thời, HAG cũng giải trình về giao dịch thanh lý HAGL Agrico (HNG) dẫn tới tăng lỗ luỹ kế hơn 1.013 tỷ đồng.

Cụ thể: ngày 8/1/2021, HNG đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua Nghị quyết phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico (công ty nông nghiệp của Thaco) để hoán đổi các khoản nợ phải trả, nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn hoạt động của HNG.

Ngoài ra, cũng tại ngày này, HĐQT HNG đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đoàn Nguyên Đức khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT HNG, thay thế bầu ông Trần Bá Dương - đại diện Thagrico.

Theo đó, HNG không còn là công ty con của HAG kể từ ngày này. Căn cứ vào các quy định hiện hành: "Trường hợp trước đây công ty mẹ đã thoái một phần vốn tại công ty con và đã ghi nhận kết quả từ việc thoái phần vốn đó trong LNST chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nay thoái thêm một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát thì công ty mẹ phải kết chuyển phần lãi, lỗ đã ghi nhận trước đây trong LNST chưa phân phối sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất" (theo Mục e Điểm 3 Điều 50 của Thông tư 202/2014/TT-BTC).

Ban Giám đốc HAG đã tiến hành rà soát lại các nghiệp vụ thoái vốn liên quan đến HNG từ các năm trước đã ghi nhận vào LNST chưa phân phối để kết chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại thời điểm mất quyền kiểm soát. Vì lý do đó, lỗ luỹ kế Tập đoàn tăng thêm hơn 1.013 tỷ đồng theo như BCTC soát xét đã công bố.

Mới đây, HOSE cho biết tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG. Cụ thể: ngày 20/4/2021, HOSE đã ra Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -1.255,66 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là -6.301,66 tỷ đồng, đồng thời Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2018 và năm 2019 dẫn tới Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là -4.766,21 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Sau đó, vào ngày 30/08/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của HAG. Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -7.371,64 tỷ đồng. BCTC có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc: khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là 7.371.640.788 ngàn VND, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn; Tập đoàn đã điều chỉnh một số dữ liệu tương ứng trên BCTC hợp nhất giữa niên độ để phản ánh các điều chỉnh nhằm sửa chữa các sai sót đã thực hiện trong kỳ trước.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/04/2021 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.