09:28 18/05/2021

HSG: Lợi nhuận sau thuế đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng sau soát xét

Thu Hà -

HSG vừa công bố báo cáo tài tài chính 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021)...

Với kết quả này HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.
Với kết quả này HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài tài chính 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021) do Công ty Kiểm toán KPMG soát xét.

Báo cáo cho thấy, doanh thu thuần sau soát xét của HSG không biến động, đạt 19.946 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 64 tỷ đồng, đạt mức 16.493 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng 64 tỷ đồng, đạt mức 3.453 tỷ đồng. Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm 2 tỷ đồng lần lượt ở mức 79 tỷ đồng và 240 tỷ đồng.

Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng 1.243 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 175 tỷ đồng không biến động so với báo cáo tự lập.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế HSG sau soát xét đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

HSG: Lợi nhuận sau thuế đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng sau soát xét  - Ảnh 1

Như vậy, với kết quả này HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.