16:30 11/07/2022

Khung giá nhượng quyền khai thác, kinh doanh dịch vụ hàng không sẽ áp dụng từ tháng 9

Ánh Tuyết -

Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác, kinh doanh dịch vụ hàng không từ các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9 tới đây...

Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không thay vì giao cho ACV như trước đây.
Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không thay vì giao cho ACV như trước đây.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT – BGTVT quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9 tới đây.

Thông tư số 13 áp dụng đối với doanh nghiệp cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Đáng chú ý, Thông tư nêu rõ 7 loại danh mục được đề cập trong khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Các mức giá nhượng quyền quy định tại thông tư chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 13/2022/TT – BGTVT.
Thông tư số 13/2022/TT – BGTVT.

Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % tính trên doanh thu của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng, áp dụng đối với 5 loại hình đầu tiên, gồm: nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế; nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá; nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không.

Thông tư số 13 cũng lưu ý doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác, không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ.

Doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện đàm phán, thương thảo giá dịch vụ trong khung giá quy định.

Được biết, trước ngày 1/1/2017, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) với tư cách là nhà khai thác cảng hàng không, sân bay thực hiện thu phí nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ hàng không (trừ hoạt động bảo đảm bay) tại cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư số 151/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguồn thu phí nhượng quyền khai thác đối với các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay do doanh nghiệp cảng thu là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi nộp thuế theo quy định.

Theo đó, ACV chủ động, đàm phán với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không trên địa bàn cảng hàng không, sân bay về việc thu nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, đồng thời có trách nhiệm quản lý, hạch toán nguồn thu trên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kế toán, thuế và các quy định có liên quan khác.

Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại một cảng hàng không hay nhiều cảng hàng không do ACV quản lý có trách nhiệm trả nhượng quyền cho ACV để bù đắp một phần chi phí hoạt động chung của ACV, chi đầu tư, nâng cấp toàn bộ hệ thống mạng các cảng hàng không của ACV.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không có hiệu lực kể từ ngày 15/7 tới đây, Bộ Giao thông vận tải sẽ định giá, ban hành khung giá về nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, thay vì là ACV như trước đây.