10:43 30/08/2022

Lợi nhuận "bốc hơi" 2.250 tỷ đồng do Đô thị Kinh Bắc quá vội vàng ghi nhận khoản lãi từ Sài Gòn Đà Nẵng?

Khánh Linh

Tại báo cáo 6 tháng đầu năm tự lập, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau soát xét mức lợi nhuận này chỉ còn 200,2 tỷ đồng, giảm hơn 2.250 tỷ đồng...

Lợi nhuận "bốc hơi" 2.250 tỷ đồng sau soát xét.
Lợi nhuận "bốc hơi" 2.250 tỷ đồng sau soát xét.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố thông tin bất thường giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 giữa báo cáo tài chính công ty tự lập và được kiểm toán soát xét.

Trước đó, tại báo cáo 6 tháng đầu năm tự lập, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau soát xét bởi công ty kiểm toán, mức lợi nhuận này chỉ còn 200,2 tỷ đồng, giảm hơn 2.250 tỷ đồng tương ứng giảm 91,5%.

Giải trình về khoản chênh lệch này, KBC cho biết do trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 tự lập công ty đang kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng theo chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các quy định có liên quan khác.

“Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805.111 triệu đồng”, văn bản giải trình cho biết.

Tuy nhiên, theo Công văn ngày 29/8/2022 của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y), theo yêu cầu của chuẩn mực soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, EY đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Tuy nhiên, do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, hiện nay, công việc soát xét của EY đối với các báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất.

Mặc dù vậy, KBC cho rằng, việc hoàn tất kế toán ban đầu sẽ được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày mua, do đó báo cáo hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần của bên bị mua.

Lợi nhuận KBC sau soát xét.
Lợi nhuận KBC sau soát xét.

Trước đó, Kiểm toán EY cho biết, vào ngày 30/6, KBC đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng. Sau giao dịch này, tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty tại Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng tăng lên từ 19,5% thành 48% và Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng thành công ty liên kết.

Hiện tại, KBC vẫn đang làm việc với đơn vị tư vấn thẩm định giá quốc tế để xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần của Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng tại ngày mua, làm cơ sở cho việc hạch toán kế toán giao dịch này trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tổng công ty và các công ty con.

Như vậy có thể hiểu, việc thẩm định giá trị hợp lý của tài sản thuần tại ngày mua chưa được thực hiện xong nhưng KBC đã kế toán vào trước để nhằm ghi nhận tăng doanh thu, lợi nhuận trong kỳ.

Vào ngày 23/8, Kiểm toán EY cho biết, đơn vị này đã được cung cấp dự thảo lần cuối bản báo cáo định giá liên quan tới các tài sản của Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng (báo cáo định giá) tại ngày mua. Theo yêu cầu chuẩn mực soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, EY đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên.

"Tuy nhiên, do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, cho đến ngày 29/8 công việc soát xét đối với báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành công việc soát xét báo cáo định giá này trong khoảng thời gian làm việc từ 5-10 ngày tiếp theo", Kiểm toán EY nhấn mạnh.