12:49 29/05/2021

MCG: Cải chính thông tin theo quyết định 103/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thu Hà

Thực hiện theo Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC ngày 24/5/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK: MCG-HOSE) xin đính chính về việc thực hiện nghĩa vụ Công ty niêm yết của Công ty...

Việc đính chính, giải trình này Công ty đã chủ động thực hiện tại Công văn số 49/2021/CV-TCKT gửi Uỷ ban chứng khoán nhà nước ngày 9/3/2021.

Bằng công văn số 137/2021/TB-MECO thông báo về việc cải chính thông tin theo quyết định 103/QĐ-XPVPHC của UBCKNN gửi ngày 28/5/2021, Công ty xin đính chính các thông tin dưới đây:

Liên quan đến sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 so với báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 trên báo cáo tài chính riêng thông tin đã công bố là: 19 321 622 349 đồng. Thông tin đính chính là: 11 134 293 559 đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 trên báo cáo tài chính hợp nhất thông tin đã công bố là: 12 464 970 645 đồng. Thông tin đính chính: 4 422 052 413 đồng.

MCG: Cải chính thông tin theo quyết định 103/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh 1

Nguyên nhân dẫn đến sự chệnh lệch: Do hạch toán chưa đúng khoản doanh thu thanh lý tài sản cho niên độ tài chính năm 2019.

Sai lệch tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019:

Trong năm 2018 và 2019 Công ty đã hiện các giao dịch với ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Thủy điện Thác xăng, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện, Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Trên đây là những thông tin công bố chưa chuẩn xác trong thời gian qua và thông tin đính chính. Công ty thành thật cáo lỗi cùng quý nhà đầu tư, Cơ quan quản lý và cam kết rút kinh nghiệm, khắc phục để không xảy ra sai xót trong thời gian tới.