18:12 16/03/2023

Ngân hàng Bản Việt phát hành thêm 55.063.500 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tuyến Trần

Ngân hàng Bản Việt vừa thông báo phát hành thêm 55.063.500 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021…

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân Hàng TMCP Bản Việt

Tên viết tắt: Ngân Hàng Bản Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Số điện thoại: +84 (028) 6267 9679 số fax: +84 (028) 6263 8668 Website: https://vietcapitalbank.com.vn/

Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng.

Mã cổ phiếu: BVB

Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 119989

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/10/1992, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12/05/2021

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ Mã ngành: 6419

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn,không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;
Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác;

Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;

Chiết khấu thương phiếu, Trái phiếu và giấy tờ có giá;

Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;

Dịch vụ cầm đồ;

Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;

Mua, bán Trái phiếu Chính phủ; mua bán Trái phiếu doanh nghiệp với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch và mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của NHNN;

Ủy thác, nhận ủy thác cho vay;

Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan;

Cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

Dịch vụ môi giới tiền tệ;

Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng khác và của doanh nghiệp;

Hoạt động mua nợ;

Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;

Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

Cung ứng phương tiện thanh toán;

Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

Mở tài khoản:

Mở tài khoản tại Ngân hàng nhà nước.

Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;

Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, Trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước;

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): giấy phép số 0025/NH-GP ngày 22/08/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 367.090.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 367.090.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.063.500 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 550.635.000.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15

Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 30/03/2023.