15:16 05/11/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội được giảm 0,5% phí huy động vốn từ 4 ngân hàng thương mại Nhà nước

Vũ Phong -

Trước đó, mức phí trên là 1,35% nhưng hai bên thỏa thuận giảm xuống 1,3%/năm...

Việc giảm phí sẽ hỗ trợ chi phí tài chính cho Ngân hàng Chính sách xã hội
Việc giảm phí sẽ hỗ trợ chi phí tài chính cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội thay thế Thông tư số 23/2013/TT-NHNN.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, cơ quan này đã nhận được một số ý kiến của tổ chức tín dụng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách phản ánh về các vướng mắc liên quan đến quy định tại Thông tư 23 như chưa quy định thống nhất phạm vi xác định số dư tiền gửi, phí huy động vốn...

Trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy cần xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy định duy trì số dư tiền gửi 2%.

Vì vậy, căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật liên quan, tình hình triển khai thực tế và để hoàn thiện khung khổ pháp luật phù hợp, chặt chẽ cho việc thực hiện quy định duy trì số dư tiền gửi của tổ chức tín dụng Nhà nước tại Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nhà nước dự thảo Thông tư thay thế trên cơ sở kế thừa nội dung quy định tại Thông tư 23 và chỉnh sửa, bổ sung một số quy định.

Đáng chú ý nhất, dự thảo sửa đổi quy định về phí huy động vốn tối đa từ mức 1,35%/năm xuống 1,30%/năm, để phù hợp với thực tế năm 2020 và năm 2021 tổ chức tín dụng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách đã thỏa thuận mức phí huy động vốn là 1,30%/năm.

Việc điều chỉnh giảm mức phí huy động vốn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với Ngân hàng Chính sách trong việc thực hiện nhiệm vụ về giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng Nhà nước sẽ không phải thực hiện quy định về duy trì số dư tiền gửi 2% tại Ngân hàng Chính sách trong thời gian đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung về cách tính số dư tiền gửi nguồn vốn huy động. Trong đó, số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng Nhà nước bao gồm: Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam) và cá nhân tại tổ chức tín dụng Nhà nước dưới các hình thức: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi vốn chuyên dùng (quy định này bao gồm cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại tổ chức tín dụng Nhà nước); tiền tổ chức tín dụng Nhà nước thu được từ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; tiền gửi khác tại tổ chức tín dụng Nhà nước theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận (trừ tiền ký quỹ; tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi một số quy định về thủ tục gửi tiền, rút tiền tại Ngân hàng Chính sách theo hướng: Bổ sung quy định hướng dẫn việc rút tiền gửi 2% đối với tổ chức tín dụng Nhà nước được kiểm soát đặc biệt và quy định về gửi tiền 2% đối với tổ chức tín dụng Nhà nước được chấm dứt kiểm soát đặc biệt.