06:00 14/07/2021

Nhà nước "mất đứt" 25,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế do không thể thu hồi

Ánh Tuyết -

Tính đến ngày 30/6, tổng tiền nợ thuế không thể thu hồi lên tới 25,3 nghìn tỷ đồng do đối tượng nộp thuế chết, mất tích, phá sản, bỏ trốn...

Nhiều người không chịu ảnh hưởng bởi Covid  - 19 nhưng cũng vin dịch bệnh để chây ỳ
Nhiều người không chịu ảnh hưởng bởi Covid - 19 nhưng cũng vin dịch bệnh để chây ỳ

Theo Tổng cục Thuế, tính đến 30/6, tổng tiền nợ thuế mà ngành Thuế đang quản lý là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý, đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

HƠN 25.000 TỶ NỢ THUẾ KHÔNG THỂ THU HỒI

Cụ thể, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020, gồm các khoản nợ thuế, phí là 38.982 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ; các khoản nợ liên quan đến đất là 21.063 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu, tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp là 19.992 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, vẫn xảy ra tình trạng nhiều người nộp thuế không bị tác động bởi Covid-19 nhưng lợi dụng dịch bệnh để chây ỳ, chậm nộp tiền thuế.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Tổng cục Thuế.
Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: Tổng cục Thuế.
 
Về kết quả thu hồi nợ đọng thuế, lũy kế đến 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.290 tỷ đồng.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 là do cơ quan Thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội ngày 26/11/2019, về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, về khoanh nợ tiền thuế, tổng số tiền thuế nợ được khoanh nợ là 2.172 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ theo Nghị quyết 94 là 1.783 tỷ đồng, khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng. Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế cũng thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế đối với 62.666 người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng.

CỐ Ý CHÂY Ỳ VÀ MƯỢN CỚ DỊCH BỆNH ĐỂ DÂY DƯA

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng của Tổng cục Thuế vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, Tổng cục Thuế cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội, đảm bảo giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.

 
Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, rà soát đối với người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tuy nhiên còn nợ thuế để tổ chức đôn đốc, thuyết phục, có giải pháp phù hợp tình hình thực tế để thu kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế địa phương rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ, nguyên nhân nợ. Đặc biệt, tập trung phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và không bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nợ thuế. 

Từ đó, có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, từng đối tượng nợ thuế, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…

Đồng thời, thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Thường xuyên công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Hàng tháng, Cục Thuế lập danh sách và công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ đọng thuế, trực tiếp chỉ đạo xử lý nợ đọng đối với các doanh nghiệp nợ lớn. Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện đôn đốc và thông báo bổ sung những trường hợp nợ mới phát sinh, nợ thuế tăng cao để Cục Thuế tổ chức đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thuế các cấp và người nộp thuế trong việc xử lý nợ đọng thuế.

 
Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Cục Thuế, thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2020. Giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021. Phấn đấu đến 31/12/2021, hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội...