10:00 04/04/2015

Ô nhiễm biến đô thị Trung Quốc thành “thành phố ma”

DIỆU MINH

Ngành công nghiệp nặng tại vùng trọng điểm công nghiệp phía đông Trung Quốc, với than là nguồn nhiên liệu chủ yếu, gây ô nhiễm nghiêm trọng