21:28 25/05/2022

Quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE

Hà Anh

Chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố quyết định về việc quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE.

Cụ thể: HOSE quy định thời gian giao dịch đối với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/5) và việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sau khi được Chủ tịch công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

Được biết, HOSE đã có quyết định về việc chuyển 3 cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 01/06/2022. Bao gồm: cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI và cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS.

Theo đó, cổ phiếu FLC, HAI và ROS chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Nguyên nhân khiến 3 cổ phiếu trên bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiêm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường họp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điềm a Khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.