12:09 01/08/2016

REE báo lãi giảm mạnh vì cổ phiếu điện

Hà Anh

6 tháng, doanh thu thuần của REE đạt 1.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 271 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 242,7 tỷ đồng

Sau 6 tháng, REE đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm.
Sau 6 tháng, REE đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm.
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2016 đạt 867 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Trong kỳ, công ty ghi nhận 331 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 2 và lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 144 tỷ đồng, giảm 39,41%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của REE đạt 1.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 271 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 242,7 tỷ đồng.

Theo REE, lợi nhuận của công ty giảm 39,41% chủ yếu do công ty ghi nhận của công ty liên kết giảm 110,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, ảnh hưởng giảm chủ yếu bởi kết quả kinh doanh thua lỗ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác mơ có lợi nhuận cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận ở các mảng hoạt động M&E, Reetech và cho thuê văn phòng. Ngoài ra, cổ tức từ công ty liên doanh liên kết tăng 52%.

Năm 2016, REE dự kiến đạt doanh thu tối thiểu 2.933 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tối thiểu 921 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, REE đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.