17:20 03/09/2021

Sớm hoàn thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh

Phan Dương -

Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) vào tháng 10/2021…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Nội dung công điện cho biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 2021 – 2030, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ thị 22 ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh, gửi lấy ý kiến Bộ Tài Nguyên Môi trường trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh và trước ngày 15/9/2021.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường cho ý kiến một lần đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đầy đủ hồ sơ, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước ngày 15/9/2021. Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia, có trách nhiệm dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất do Thủ tướng phân bổ cho các địa phương, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các tỉnh, thành, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt.

Công điện cũng cho biết, Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) vào tháng 10/2021.

Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị 22 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Trong đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh; Tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/12/2021;

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, hoàn thành trước ngày 01/9/2021; Chỉ đạo và thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Các Bộ, ngành có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất. Ngoài ra, có trách nhiệm rà soát, xác định, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025). Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2021.