17:29 20/10/2021

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Vũ Khuê

Các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu nộp hồ sơ yêu cầu về Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) trước 17h00 ngày 19/11/2021...

Xem xét gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.
Xem xét gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ngày 20/10/2021, Cục Phòng vệ thương mại phát đi thông báo về việc cơ quan này bắt đầu tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (SG06).

Trước đó, sau quá trình điều tra, đánh giá toàn diện tác động của các sản phẩm phân bón DAP và MAP tới thị trường Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP/MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Thời gian gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ là 30 tháng kể từ ngày 07/3/2020 – 06/9/2022 (nếu không gia hạn).

Căn cứ Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương: “Trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ, tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng  biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong nước đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh và việc chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước”.

Theo Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại: “Chậm nhất 09 tháng trước ngày quyết định áp dụng biện pháp tự vệ hết hiệu lực, cơ quan điều tra thông báo về việc nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan điều tra tổ chức, cá nhân có quyền nộp Hồ sơ yêu cầu…”.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp Hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 19/11/2021.