20:31 16/11/2022

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhĩ Anh -

Cùng với việc rà soát ý kiến đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tại cuộc họp hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chiều ngày 15/11/2022, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có đề ra một số nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thực hiện trong năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng kế hoạch triển khai dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến 31/12/2022.

 
Rà soát ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hoàn thiện dự án Luật đảm bảo tiến độ và bám sát theo tinh thần của Nghị quyết 150/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tại tổ và hội trường để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật; trình Chính phủ cho ý kiến về báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trước 1/12/2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ gửi Uỷ ban Kinh tế Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ gửi báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 1/2023, Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với Thường trực Uỷ ban Kinh tế Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai, ban soạn thảo, tổ biên tập rà soát ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và bám sát theo tinh thần của Nghị quyết 150/NĐ-CP.

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Nghị quyết 150/NQ-CP nhằm cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2023, hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, Nghị quyết giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 1/12/2022.

Tháng 11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật này. Tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, Cổng Thông tin điện  tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai.

Tháng 1- 2/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật (theo Kế hoạch của Quốc hội).

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu, giải trình này trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 1/4/2023.