11:28 07/08/2017

Tổng thống Trump được Mật vụ Mỹ bảo vệ như thế nào?

Thăng Điệp

Những bức ảnh về hoạt động bảo vệ Tổng thống Donald Trump của lực lượng Mật vụ Mỹ